Beleidsplan Home of Change

Home of Change heeft een beleidsplan opgesteld. Hierin staat omschreven wat onze plannen zijn voor de komende jaren en op welke manier wij ons, nationaal en internationaal, willen blijven inzetten voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen en kinderen. Zo omschrijven we concreet hoe we in Nederland en Tajikistan aan de slag blijven met onze 4 pijlers. Zoals het ondersteunen van de Safe Home en Source Projects, maar ook hoe we door middel van samenwerking campagnes en acties bewustwording met betrekking tot mensenhandel en ons werk willen vergroten. Hieronder vind u de hoofdlijnen van ons beleid en huidige activiteiten. Bij interesse in ons beleidsplan kunt u deze opvragen per mail. 

 

De stichting Home of Change heeft volgens de statuten ten doel:

 a. het opkomen voor vrouwen en kinderen die risico lopen om verhandeld te worden of gevangen zitten in een web van kinderhandel en slavernij , door het waarborgen van de veiligheid en vrijheid van deze kinderen en vrouwen; 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Wijze van inkomstenwerving:

Home of Change ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. Daarnaast maken we gebruik van fondsen om onze projecten te starten. Home of Change beoogt niet het maken van winst. 

 

Beheer vermogen

Stichting Home of Change heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter (Juan David Grin), een secretaris (Evanne Boerigter) en een penningmeester (Jesse Brunekreeft). Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

1. Het opzetten en begeleiden van projecten; 

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer: 

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

3. Beheren van de gelden; 

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

Besteden vermogen 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Home of Change. 

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de doelen te ondersteunen. 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om de onkosten te dekken zoals kosten voor de website, fondsenwervende activiteiten, bankkosten en noodzakelijke verzekeringen.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

 

Huidige beleid en activiteiten 2024

NEDERLAND


Bewustwording

Op dit moment (2024) proberen we via onze social media meer aandacht te vragen voor mensenhandel, maar ook welke keuzes mensen zelf kunnen maken als consument om mensenhandel tegen te gaan. Verder vertellen we via social media meer over ons werkgebied Tadzjikistan en de voortgang van onze projecten. We verspreiden via deze weg ook oproepen om financiële middelen te verzamelen voor onze projecten.

TADJIKISTAN


OUTREACH

Onze lokale projectleider en vrijwilligers in Dushanbe gaan actief op zoek naar vrouwen en kinderen die op straat leven en/of (gedwongen) in de prostitutie werkzaam zijn. Dit doen ze o.a. in Dushanbe, de hoofdstad van Tadjikistan. 


Ook in Pamir, een andere regio in Tadjikistan, doen we outreachend werk door vrouwen op te zoeken die (gedwongen) in de prostitutie werken. Onze lokale vrijwilligers leggen contact met hen, helpen hen met voedsel en praktische zaken en bouwen een vertrouwensrelatie op. Hiervoor hebben we in 2024 structureel financiële middelen gereserveerd. Dit geld wordt door onze lokale projectleider besteed aan voedsel en medicijnen en andere basisvoorzieningen voor de vrouwen en kinderen.

SAFE HOME

Doma Mera is sinds 2013 een opvang met werkvoorzieningen in de hoofdstad van Tajikistan. In deze Safe Home worden vrouwen en kinderen opgevangen die op straat leefden en in de (gedwongen) prostitutie werkten. De vrouwen die opgevangen worden krijgen medische hulp, psychische hulp en begeleiding. Ook worden ze ondersteunt bij evt. strafrechtelijke procedures. Eerder betaalden wij de huur van de opvang maar sinds 2022 is het gebouw, dankzij een gift, aangekocht en daarmee niet langer structureel afhankelijk van onze giften. Wij ondersteunen nog wel wanneer er specifieke vragen zijn. Zo hebben we afgelopen jaar een koelkast gefinancierd voor de opvang.


Op dit moment zijn we ons ook aan het oriënteren op het opzetten van een SafeHome in Khujand, een noordelijke provincie in Tadzjikistan. In deze regio leven veel vrouwen en kinderen op straat in de prostitutie en speelt er verslavingsproblematiek en armoede. Om een Safe Home te realiseren in Khujand zijn, naast financiële middelen, ook de juiste mensen nodig om de opvang te beheren en hulp te verlenen aan de vrouwen. We hopen hier in het jaar 2024 inzichtelijk te maken wat hiervoor nodig is en hoe we hierin kunnen voorzien.


SOURCEPROJECTS

Het uiteindelijke doel is dat vrouwen zelfstandig een leven op kunnen bouwen met hun kinderen. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan het vinden van een inkomstenbron. Een van de Source Projects die we hebben is het bijenproject. Hier kunnen vrouwen leren om bijen te houden en de honing die dit opbrengt kunnen ze verkopen. Ook hebben we geïnvesteerd in kassen waar vrouwen en hun kinderen kunnen leren hun eigen groente en fruit te kweken.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nagelsalon waar vrouwen uit Pamir opgeleid kunnen worden. We hopen dit nieuwe Source Project in 2024 te realiseren in samenwerking met onze lokale projectleider.


HOME SUPPORT

Vrouwen die uitstromen uit de Safe Home in Dushanbe en zelfstandig gaan wonen worden regelmatig bezocht door onze lokale projectleider, en hij ondersteunt hen bij het opbouwen van hun leven. Voor deze vrouwen is het vaak een uitdaging om niet terug te vallen in oude patronen zoals verslaving, een leven op straat en ongezonde relaties. Door middel van Home Support wordt gewerkt aan stabiliteit, hun financiële situatie en de opvoeding van kinderen. Ook ontvangen ze Mental Support door het luisterend oor van onze vrijwilligers. Voor 2024 reserveren we financiële middelen om onze lokale projectleider hierbij te ondersteunen.

© 2011 - 2021 HOME OF CHANGE NEDERLAND, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN