Beleidsplan Home of Change 2022

Home of Change heeft een beleidsplan opgesteld tot en met het jaar 2022. Hierin staat omschreven wat onze plannen zijn voor de komende jaren en op welke manier wij ons nationaal en internationaal willen blijven inzetten voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen en kinderen. Zo omschrijven we concreet hoe we in Nederland en Tajikistan aan de slag blijven met onze 4 pijlers. Zoals het ondersteunen van de Safe Home en Source Projects, maar ook hoe we door middel van samenwerking campagnes en acties bewustwording met betrekking tot mensenhandel en ons werk willen vergroten. Hieronder vind u de hoofdlijnen van ons beleid en huidige activiteiten. Bij interesse in ons beleidsplan kunt u deze opvragen per mail.

De stichting Home of Change heeft volgens de statuten ten doel:

a. het opkomen voor vrouwen en kinderen die risico lopen om verhandeld te worden of gevangen zitten in een web van kinderhandel en slavernij door het waarborgen van de veiligheid en vrijheid van deze kinderen en vrouwen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wijze van inkomstenwerving:

Home of Change ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

Daarnaast wil Home of Change in september 2021 ook een aanvraag indienen voor financiering van het project in Tajikistan bij een fonds.

Home of Change beoogt niet het maken van winst.

Beheer vermogen

Stichting Home of Change heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter (Juan David Grin), een secretaris (Evanne Boerigter) en een penningmeester (Marleen Oskamp – Vlot). Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het opzetten en begeleiden van projecten;

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Besteden vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Home of Change.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de doelen te ondersteunen. Zoals de betaling van de maandelijkse huur van het Safe Home in Tajikistan en de vergoeding voor de huismoeder in de opvang. Ook voor het project Taste & See zijn er vaste kosten zoals materialen en boodschappen voor de maaltijden.

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om de onkosten te dekken zoals kosten voor de website, fondsenwervende activiteiten, bankkosten en noodzakelijke verzekeringen.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Vergoeding bestuurders en vrijwilligers

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Alleen noodzakelijke reiskosten worden vergoed. Het bestuur en vrijwilligers ontvangen enkel een attentie/relatiegeschenk die niet meer bedraagt dan 20 euro per persoon per jaar.

Huidige activiteiten 2021

NEDERLAND


Sourceprojects

In Groningen hebben wij, in samenwerking met het Leger des Heils Groningen besloten om het kookproject Taste & See opgezet. Dit project heeft als doel om het welzijn van vrouwen die (gedwongen) in de prostitutie werken te ondersteunen door middel van gezonde maaltijden. Voor dit project is het doel om in 2021 6 kookvrijwilligers te werven en het project van start te laten gaan.

Bewustwording

Naast de activiteiten binnen onze eigen stichting, zijn we ook betrokken bij het nationaal platform Stop Moderne Slavernij. Home of Change heeft dit platform geïnitieerd en we zijn sindsdien betrokken bij gezamenlijke acties vanuit dit platform, waaronder een schrijf- en rapwedstrijd, een Loesje-campagne, de publicatie van de korte verhalenbundel ‘Geboeid‘ en twee magazines om bewustwording rondom mensenhandel te vergroten. Op dit moment werken we aan een lobby waar we de streven naar landelijke wetgeving voor duurzaam ondernemen. Dit doen we door middel van een petitie en posts of instagram en facebook. Zie www.homeofchange.nl/petitie

Bewustwording

In Nederland coördineren we ook de projecten Run for Change en Recht in Huis.  Verder hebben we in 2019 de Three Peaks Challenge georganiseerd waarin 7 mensen 3 bergen beklommen in 24 uur in Engeland, Schotland en Wales om aandacht te vragen voor mensenhandel en het ondersteunen van het werk van Home of Change. Op dit moment (2021) proberen we via onze social media kanalen meer aandacht te vragen voor mensenhandel en het werk van Home of Change onder de aandacht te brengen.

TAJIKISTAN


Safe Home en Sourceprojects

Doma Mera is sinds 2013 onze opvang met werkvoorziening in Tajikistan. In deze Safe Home worden vrouwen en kinderen opgevangen die op straat leefden en in de (gedwongen) prostitutie werkten. De vrouwen die opgevangen worden krijgen medische hulp, psychische hulp en begeleiding om een nieuw leven op te bouwen en een baan te vinden. In 2014 is Doma Mera een huisbakkerij gestart waar de vrouwen tijdens de eerste periode van hun herstel kunnen werken. Een werkvoorziening zoals deze bakkerij noemen wij een Source Project. Ons team doet ook straatwerk in Dushanbe en andere steden. Ze bouwen relaties op met meiden die in de gedwongen prostitutie werken en die een ander leven willen maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Het team bouwt door hun aanwezigheid op straat een vertrouwensband op met de meiden, maar helpt hen bijvoorbeeld ook met het aanvragen van identiteitspapieren, het bezoeken van een dokter, enzovoort. De vrouwen en kinderen die tot nu door Doma Mera zijn opgevangen, zijn daar dankzij het straatwerk terechtgekomen. In december 2020 is er een brand geweest in onze opvang in Tajikistan. Met behulp van donateurs konden we de schade herstellen en de vrouwen en kinderen weer veilig onderbrengen in de opvang. In 2021 ligt de focus vooral op het uitbouwen van de samenwerking met andere organisaties en hopen we in het najaar het project te bezoeken. In verband met corona is dat tot nu toe niet mogelijk geweest. Wel is er via beeldbellen regelmatig contact met Tajikistan. Verder willen we een fondsaanvraag doen om dit project te ondersteunen.

ZUID-AFRIKA


Sinds 2016 zijn waren we ook werkzaam in Zuid-Afrika, onder de naam Ikhaya Loxolo. We hebben daar wekelijks straatwerk gedaan in een van de gevaarlijkste wijken van de stad Port Elizabeth. Vanuit het straatwerk hebben we en huiskamer geopend, waar de meisjes en vrouwen die we op straat ontmoetten, terechtkonden voor een kop thee, wat te eten en een praatje. Ook werden in de huiskamer naailessen en computertraining gegeven. Doordat onze projectleider geen Zuid-Afrikaanse visumverlening voor haar dochter heeft gekregen, hebben we het project tijdelijk moeten afronden. In november 2019 zijn op lokaal niveau trainingen georganiseerd om de lokale community bewust te maken van de signalen van mensenhandel. Helaas hebben we moeten besluiten dit project in Zuid- Afrika af te ronden per oktober 2020 omdat ons lokale bestuurslid vanwege een andere baan is verhuisd naar een land buiten Zuid-Afrika. Voor 2021 zijn er geen geplande activiteiten.

INDIA


Sinds juli 2018 ondersteunde Home of Change het project Bachcha in Chennai. Bachcha is opgezet door de Indiase Freddie en Daisy, in samenwerking met Ferry Ruijtenberg, een van onze bestuursleden. Sinds Ferry’s betrokkenheid bij Home of Change, hebben we geregeld tegen elkaar gezegd dat het mooi zou zijn als we elkaars werk zouden kunnen versterken. Na een aantal jaar van dichtbij te hebben gezien hoe Home of Change werkt, trok Ferry de stoute schoenen aan met de vraag of Home of Change project Bachcha zou willen adopteren. We hebben hier tijdens een bezinningsperiode in 2017 over nagedacht en vol enthousiasme besloten om dit te doen. Bachcha is in de loop van de jaren uitgegroeid van een weeshuis tot een gemeenschapsproject, waarbij kinderen en ouders in hun eigen leefomgeving begeleid worden. Hierdoor worden hele gezinnen én de gemeenschap waarin zij leven, opgebouwd en bekrachtigd. In 2018 is een groep vrijwilligers op bezoek gegaan bij het project en is er onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een Source Project in Chennai, om zo de zelfredzaamheid van vrouwen en moeders te vergroten.  We hebben een donatie oproep gedaan waarmee we 2 vrouwen hebben kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun eigen bedrijfje en zo hun zelfredzaamheid te vergroten.

In 2020 is project Bachcha als zelfstandige stichting verder gegaan onder een eigen missie en visie en daarmee niet langer onderdeel van Home of Change.

© 2011 – 2021 HOME OF CHANGE NEDERLAND, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN